Miljöpolicy

miljopolicy-atervinning-britab

Vi bedriver verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och andra krav. Påverkan från transporter, maskiner och kemikalier skall särskilt uppmärksammas och minimeras.

Detta skall uppnås genom att:

 • Använda kvalitet- och miljöeffektiva system.
 • Minska användandet av lösningsmedelsburna färger där det är möjligt.
 • Användning av en god avfallshantering/källsortering.
 • Minska miljöpåverkan vid transporter.
 • Hushålla med resurser och förebygga störningar i miljön.
 • Med marginal uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning.
 • Ställa miljömässiga krav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Sätta konkreta mål och följa upp att dessa uppnås.
 • Ha en medvetenhet om verksamhetens miljö- och hälsopåverkan.
 • Arbeta för ständiga förbättringar och ökad kunskap på miljöområdet.
 • Bedriva ett systematiskt miljöarbete där alla är delaktiga.Ta miljöhänsyn vid beslut och planering.

rostskyddsmalning-cisterner