Arbetsmiljöpolicy

britab-dokumentation

Ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete innebär en investering i medarbetare och i företaget. Vi ska arbeta systematiskt, målinriktat och förebyggande för ständiga förbättringar. Vi strävar efter att uppfylla de krav som finns i gällande lagstiftning och vårt arbete ska kännetecknas av öppenhet. Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa inte förekommer.

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att vi:

  • Genom utbildning ska alla medarbetare få kunskaper om de produkter, material och utrustning som vi använder oss av i vårt arbete.
  • Strävar efter att ständigt förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för att förhindra arbetsskador och minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro.
  • Ger ökad utbildning hos vår personal för att få ökad kunskap och höjd medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor.
  • Sätter mätbara mål så att arbetsmiljön ständigt förbättras.
  • Att samtlig personal skall förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet.
  • Personalen känner ansvar för sina arbetsuppgifter och har de befogenheter som krävs för att utföra dem.
  • Följer gällande lagar, förordningar och policys.
  • Vid val av arbetsmetoder och material tar hänsyn till varje medarbetares hälsa.
  • Kontinuerligt använder och utvecklar vår abetsmiljöpolicy på ett sådant sätt att den säkerställer en sund och säker arbetsmiljö för företagets anställda.
  • Att alla medarbetare ska medverka för att skapa en bra arbetsplats, utföra sina arbetsuppgifter enligt gällande säkerhetskrav, medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ta ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö.

arbetsmiljo-diagram